Rola odszkodowania

Rolą odszkodowania jest wyrównanie wyrządzonej szkody, jednak nie może być ono wyższe od poniesionej straty. W pewnych wypadkach odszkodowanie może być niższe od rzeczywiście poniesionych strat przez poszkodowanego. Takie odszkodowania mogą na przykład wynikać z umowy, ustawy, a także gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, a niekiedy nawet, gdy stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę jest ograniczeniem, które wynika z zasad współżycia społecznego.

Odszkodowanie może mieć formę renty dla poszkodowanego, który utracił możliwość zarobkowania, a także dla osób poszkodowanych w skutek śmierci żywiciela. W przypadkach określanych przez ustawy, związanych z wyrządzeniem szkody osobie lub w innej postaci naruszenia jej dóbr osobistych poszkodowany może otrzymać oprócz odszkodowania zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność wynikającą z nienależnego wykonania umowy to zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Może Ci się również spodoba